Tietosuoja

Alta löydät tietoa yrityksen Aula Research Oy tietosuojakäytännöistä.

 

Tietosuojalausunto

Aula Research Oy:n Mielipidepaneeli

Rekisterinpitäjä:

Aula Research Oy
Y-tunnus: 2371020-8
Salomonkatu 17 A , 00100 Helsinki

Aula Research Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme henkilötietojen käsittelystä liittyen Aula Researchin toteuttamiin tutkimuksiin. Toivomme yhteistyötahojemme tutustuvan lausekkeeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Aula Research Oy (rekisterinpitäjä) käsittelee kuluttajien (rekisteröity) henkilötietoja kyselytutkimuksissa, joihin he osallistuvat. Henkilötietojen lisääminen rekisteriin perustuu annettuun suostumukseen.

Henkilötiedot kerätään ja/tai käsitellään anonyymisti aina, kun mahdollista. Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään aina suostumus, kun kysely koskee arkaluontoisia henkilötietoja, kuten rekisteröidyn puoluekantaan liittyviä tietoja. Tällöin henkilötiedot myös automaattisesti anonymisoidaan. Henkilötietojen luovuttamiseksi kolmannelle osapuolelle pyydetään vastaajalta aina suostumus. Vastaukset ovat aina luottamuksellisia.

Kyselyissä kysyttäviä henkilötietoja voivat olla yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), ammattiin liittyvät tiedot (titteli, osasto, toimenkuva), henkilökohtaiset tiedot (ikä, sukupuoli, työ- ja koulutustaustat), puoluekantaan tai ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyteen liittyvät tiedot ja/tai kyselyssä esille tulleet mielipiteet tai toimintatavat. Myös tutkimuskutsuista kieltäytyneet muodostavat oman rekisterinsä, jotta voimme estää kutsujen lähettämisen heille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, tarkastaa ja korjata tietonsa, tai pyytää Aula Researchia poistamaan henkilötiedot, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin. Jos markkinatutkimus tai kysely on toteutettu anonyymisti, henkilötietoja ei ole mahdollista jäljittää. Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Aula Researchille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön ilmoittamalla siitä Aula Research Oy:lle.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat näitä työtehtävissään, ja tiedot on suojattu lain edellyttämällä tavalla organisatoristen ja tietoteknisten suojatoimin. Aula Research kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa säännöllisesti. Tietosuojaprosessi on lisäksi tarkoin dokumentoitu ja tietosuojavastaava valvoo prosessin noudattamista.

Aula Research saattaa käyttää tutkimusprojekteissaan luotettuja alihankkijoita, joiden kanssa on allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimukset sekä salassapitosopimukset. Alihankkijat ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja niiden vaatimalla luottamuksella.

Yhteystiedot

Aula Research Oy vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.
Ellinoora Helin, Tutkimusjohtaja
ellinoora.helin@aularesearch.fi

 

 

Tietosuojalausunto

Aula Research Oy:n Vaikuttajapaneeli

Rekisterinpitäjä:

Aula Research Oy
Y-tunnus: 2371020-8
Salomonkatu 17 A , 00100 Helsinki

Aula Research Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme henkilötietojen käsittelystä liittyen Aula Researchin toteuttamiin tutkimuksiin. Toivomme yhteistyötahojemme tutustuvan lausekkeeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Aula Research Oy (rekisterinpitäjä) käsittelee poliittisten vaikuttajien, virkamiesten/viranhaltijoiden, elinkeinoelämän vaikuttajien, järjestövaikuttajien, median edustajien ja/tai muiden sidosryhmien ja vaikuttajien (rekisteröity) henkilötietoja kyselytutkimuksissa, joihin he osallistuvat. Osa käytetyistä rekistereistä on kerätty julkisista lähteistä ja henkilötietojen lisääminen rekisteriin perustuu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun oikeutettuun etuun.

Henkilötiedot käsitellään anonyymisti aina, kun mahdollista. Henkilötietojen luovuttamiseksi kolmannelle osapuolelle pyydetään vastaajalta aina suostumus. Vastaukset ovat aina luottamuksellisia.

Kyselyissä kysyttäviä henkilötietoja voivat olla yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kunta, maakunta), ammattiin liittyvät tiedot (titteli, osasto, toimenkuva), henkilökohtaiset tiedot (ikä, sukupuoli, työ- ja koulutustaustat), luottamustoimeen liittyvät tiedot (poliittinen puolue, lautakunnan tai valiokunnan jäsenyys) ja/tai kyselyssä esille tulleet mielipiteet tai toimintatavat. Myös tutkimuskutsuista kieltäytyneet muodostavat oman rekisterinsä, jotta voimme estää kutsujen lähettämisen heille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, tarkastaa ja korjata tietonsa, tai pyytää Aula Researchiä poistamaan henkilötiedot, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin. Jos kyselytutkimus on toteutettu anonyymisti, henkilötietoja ei ole mahdollista jäljittää. Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Aula Researchille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle.

Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön ilmoittamalla siitä Aula Researchille.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat näitä työtehtävissään, ja tiedot on suojattu lain edellyttämällä tavalla organisatoristen ja tietoteknisten suojatoimin. Aula Research kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa säännöllisesti. Tietosuojaprosessi on lisäksi tarkoin dokumentoitu ja tietosuojavastaava valvoo prosessin noudattamista.

Aula Research saattaa käyttää tutkimusprojekteissaan luotettuja alihankkijoita, joiden kanssa on allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimukset sekä salassapitosopimukset. Alihankkijat ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja niiden vaatimalla luottamuksella.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot, kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty.

Yhteystiedot

Aula Research Oy vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.
Ellinoora Helin, Tutkimusjohtaja
ellinoora.helin@aularesearch.fi

 

 

Verkkosivujen tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Aula Research Oy, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Vekkilä, juha.vekkila@aularesearch.fi, +358 50 352 5335

3. Rekisterin nimi

Verkkosivujen yhteystietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,  yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä analytiikkatarkoitukseen. Kaikki tieto käsitellään täysin anonyymisti. Kävijästä kerättyä tietoa saatetaan käyttää myös markkinointiin. Alla on listaus käytettävistä evästeistä.